Persbericht

Goed nieuws: vanaf 1 juli stijgen uitkeringen dankzij welvaartsenveloppe

Goed nieuws: vanaf 1 juli stijgen uitkeringen dankzij de welvaartsenveloppe met 800 miljoen euro

Tal van sociale uitkeringen gaan omhoog op 1 juli 2021, met dank aan de sociale partners. In april bereikten zij een akkoord over de verdeling van de welvaartsenveloppe.

“De federale regering zal de uitkeringen met 800 miljoen verhogen de komende jaren. We versterken zo de koopkracht van de meest kwetsbaren in de samenleving”, zegt minister van Werk Pierre-Yves Dermagne.  

“Het voornaamste doel van de welvaartsenveloppe is zorgen dat vervangingsinkomens niet achterophinken ten opzichte van de lonen,” aldus de vice-eersteminister. “De sociale partners hebben daarbij specifiek oog gehad voor de laagste en de langstlopende uitkeringen.”

Een groot deel van de minimumuitkeringen voor werknemers stijgt op 1 juli: de laagste pensioenen, de steun voor zieken en invaliden die regelmatig gewerkt hebben, en de uitkering bij arbeidsongevallen en beroepsziekten. De grootste stijging is er voor de werkzoekenden - inclusief SWT, tijdelijke werkloosheid en jongeren met een inschakelingsuitkering. 

“Voor de meeste uitkeringen gaat het bovendien om een tweede verhoging op korte tijd: de minimumpensioenen en laagste uitkeringen werden bij het begin van het jaar al met 2,6% verhoogd”, klinkt het bij Pierre-Yves Dermagne.

“De ambitie van de federale regering is dat tegen het einde van de legislatuur zowel de minimumpensioenen, het leefloon, de IVT en IGO-uitkering met meer dan 20% te laten stijgen”, besluit de vice-eersteminister.

Verhogingen in detail

Werkloosheid

Minima volledige werkloosheid, tijdelijke werkloosheid, SWT en inschakelingsuitkeringen:

 • +3,5% voor de gezinshoofden en bevoorrecht samenwonenden, en voor tijdelijk werklozen ongeacht gezinssamenstelling
 • +2,4% voor alleenstaanden
 • +2% voor samenwonenden

Berekeningsplafond

 • +1,1% voor werkloosheidsuitkeringen
 • +1% voor SWT

Thematisch verlof

 • Het brutobedrag voor uitkeringen voor alleenstaande ouders die 1/10de ouderschapsverlof opnemen, wordt verhoogd tot de helft van de uitkering voor 1/5de ouderschapsverlof;
 • de uitkering voor het thematisch verlof voor zorg voor een kind voor alleenstaande ouders wordt verhoogd met 2,4%;
 • de uitkering voor 1/5de tijdskrediet opgenomen door alleenstaande ouders – ongeacht het motief – wordt eveneens verhoogd met 2,4%

Pensioenen

 • De minimumpensioenen verhogen op 1 juli met 2%. Deze verhoging komt bovenop de verhogingen die door de minister op 1 januari 2021, 2022, 2023 en 2024 zijn toegekend.

 Andere pensioenverhogingen zijn:

 • Verhoging vakantiegeld voor alle gepensioneerden met 3,8% (2,7% in 2022)
 • 2% voor de pensioenen die zijn ingegaan in 2016
 • 1,2% voor de uitkeringen die zijn ingegaan vóór 2006 (inhaaloperatie oudste uitkeringen)

Het loonplafond wordt eveneens opgetrokken, met meer dan de reële loonevolutie, namelijk 2% in plaats van 1,1%. 

Ziekte- en invaliditeit

Minimumuitkeringen

 • +2,5% voor de regelmatige werknemers (gezinshoofden)
 • Je bent een regelmatig werknemer als je minimum 6 maanden voldoet aan de voorwaarden om recht te hebben op een uitkering en een aantal arbeidsdagen of gelijkgestelde dagen (bv. vakantie) kunt bewijzen binnen een bepaalde termijn. Ook je inkomen speelt een rol.
 • +2% voor alle andere categorieën (alleenstaanden en samenwonende regelmatige werknemers en alle onregelmatige werknemers)
 • +2% voor zij die ziek zijn geworden in 2016
 • +0,95% voor zij die ziek zijn geworden vóór 2006 (inhaaloperatie oudste uitkeringen);
 • de hulp van derden, voor de zwaarst zorgbehoevenden: +0,5%
 • invaliditeitspensioen voor mijnwerkers: +2,5%

Inhaalpremie

 • met gezinslast: +80 euro
 • zonder gezinslast: +30 euro

Op een later te bepalen datum worden de vervroegde minima verhoogd voor werknemers met gezinslast:

 • voor regelmatige werknemers: verhoging tot niveau minimum regelmatige werknemers met gezinslast na 6 maanden;
 • voor onregelmatige werknemers: verhoging tot niveau minimum onregelmatige werknemers met gezinslast na 6 maanden.

Arbeidsongevallen en beroepsziekten

 • minimumuitkeringen: +2% op 1 juli 2021
 • berekeningsplafond: +1,1% op 1 januari 2022
 • uitkeringen ingegaan in 2016: +2%
 • uitkeringen ingegaan vóór 2006: +0,95%

Sociale bijstand (leefloon)

Voor de bijstandsuitkeringen, het laatste sociale vangnet, plant de regering een substantiële verhoging (+10,75% tussen 2021 en 2024). Op 1 juli 2021 is een bijkomende verhoging van 2% voor alle bijstandsuitkeringen (leefloon, IVT, IGO) voorzien.