Persbericht

Nieuw insolventiesysteem voor reisbureaus garandeert bescherming consumenten

De Europese Commissie gaf vandaag groen licht voor de hervorming van het Belgische insolventiesysteem van reisbureaus. Dat systeem kwam onder druk te staan door de opeenvolgende crisissituaties binnen de sector. De hervorming moet ervoor zorgen dat reisbureaus - ook in de toekomst - een verzekering kunnen blijven afsluiten die de terugbetaling en/of het repatriëren van de reizigers waarborgt indien het reisbureau insolvabel zou worden en het faillissement moet aanvragen.

De opeenvolging van alle crisissituaties die impact hadden op de reissector, zorgde er de laatste jaren voor dat een aantal spelers binnen de reissector insolvabel werden, waardoor ze hun reeds verkochte toekomstige reizen niet konden organiseren. Dat laatste is uiteraard een vervelende zaak voor consumenten. Die hebben in dat geval wel recht op een terugbetaling, maar die verloopt via een insolventieverzekering. 

Reisbureaus die pakketreizen organiseren of verkopen zijn immers wettelijk verplicht om zich tegen zo'n insolventie te verzekeren en hun klanten dus een terugbetaling, en indien nodig repatriëring, te garanderen bij faillissement. Door de opeenvolgende crisissituaties kwam dat systeem evenwel onder druk te staan. Verschillende verzekeringsmaatschappijen waren daardoor niet meer bereid om dit product aan te bieden, een situatie die financieel onhoudbaar zou worden indien meerdere reisbureaus op korte termijn overkop zouden gaan. 

Op die manier riskeerden reisorganisatoren enerzijds hun activiteiten niet langer te kunnen uitoefenen, in het geval waarin ze geen verzekeringsmaatschappij meer zouden vinden. Maar anderzijds bestond er ook het risico dat er een feitelijk monopolie zou ontstaan, mocht één van de actieve verzekeringsmaatschappijen zich terugtrekken uit de Belgische markt. De federale regering besloot daarom begin dit jaar om in te grijpen en de wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten te wijzigen. Op die manier zijn reiskantoren zeker van hun verzekering en reizigers, in geval van een faillissement, zeker van een integrale vergoeding. 

Begin april keurde de Ministerraad een wetsontwerp goed rond de wijziging van het huidige insolventiesysteem. Concreet zal er gewerkt worden met een interventieplafond per kalenderjaar per verzekeraar. Boven dat plafond komt de schadevergoeding nog slechts deels ten laste van de verzekeringsonderneming. In het andere deel wordt voorzien door een fonds dat gefinancierd door de betrokken verzekeringsmaatschappijen. 

De tussenkomst van het fonds geldt als staatssteun en moest daarom voorgelegd worden aan de Europese Commissie voor goedkeuring. Die kwam er vandaag. Het wetsontwerp zal nu voorgelegd worden aan de Raad van State voor advies, waarna het naar het parlement zal gaan voor stemming. Het nieuwe systeem zal vervolgens begin 2023 in werking treden.  

Het interventieplafond heeft evenwel geen nadelige impact op de reizigers. In het geval van een faillissement hebben zij nog altijd recht op een integrale vergoeding door de insolventieverzekeraar van het reisbureau. Het nieuwe systeem zal er wel voor zorgen dat die bescherming gewaarborgd blijft, zelf indien meerdere reisbureaus tegelijk of op een korte periode insolvabel zouden worden.  

Vicepremier en minister van Werk en Economie Pierre-Yves Dermagne: “De coronacrisis leverde zware problemen op voor de reissector. Als gevolg daarvan hebben reisbureaus het nu moeilijk om een verzekeraar te vinden. Dankzij het groene licht van de Europese Commissie kan de federale overheid een belangrijke steunmaatregel voor de sector van de reisbureaus invoeren om de toegang te vergemakkelijken tot de verzekeringsmarkt. Zonder deze maatregel zou de sector talrijke faillissementen riskeren, wat een penibele situatie voor de sector, de werknemers en ook de consumenten zou opleveren.” 

Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Alexia Bertrand reageert tevreden: “Deze regeling zorgt voor meer zekerheid en voor een gezonde reissector en dat is ook goed nieuws voor de reizigers. Wie een reis boekt bij een reisbureau in België kan dus blijven genieten van een hoge bescherming, ook in deze onzekere tijden.”