Nieuws

Persbericht

Sekswerkers krijgen eindelijk de bescherming van een arbeidscontract

De ministerraad verleende vanavond – in derde en finale lezing – goedkeuring aan een wetsontwerp gericht op een betere bescherming van sekswerkers. Dankzij het wetsontwerp zullen sekswerkers een arbeidsovereenkomst kunnen sluiten, net als elke andere werknemer. “Het afsluiten van een officieel arbeidscontract garandeert bescherming tegen misbruik en uitbuiting. Sekwerkers krijgen toegang tot de sociale zekerheid en kunnen voortaan het arbeidsrecht doen gelden…
Persbericht

Belgisch voorzitterschap: akkoord over zorgplicht voor bedrijven

Op 24 april 2013 kwamen meer dan 1.000 werknemers om toen de textielfabriek Rana Plaza in Bangladesh instortte. De tragedie bracht het gebrek aan controle op de arbeidsomstandigheden in derde landen onder de aandacht. De Europese Unie werd hard geconfronteerd met het ongemakkelijke feit dat bedrijven zich schuldig maken aan wanpraktijken, vaak onrechtstreeks via hun dochterondernemingen en onderaannemers in het buitenland.  De…
Persbericht

Versterkt Sociaal Strafwetboek om fraude doeltreffender te bestrijden

Het Sociaal Strafwetboek bevat alle inbreuken en strafmaten voor wat betreft overtredingen op het arbeidsrecht of het socialezekerheidsrecht. Na meer dan 10 jaar in voege, was het tijd om het strafwetboek te evalueren. “Met een nieuw wetsontwerp, voorbereid met de minister van Justitie, de minister van Sociale Zaken en de minister van Middenstand en Zelfstandigen, wordt het Sociaal Strafwetboek aangepast om de strijd tegen sociale fraude - een prioriteit voor regering - nog…
Persbericht

“Europa slaat producten gemaakt met dwangarbeid in de ban”, kondigt Pierre-Yves Dermagne aan

24 lidstaten gaven deze middag groen licht voor een akkoord om met dwangarbeid vervaardigde producten van de Europese markt zal weren. De producten zullen niet meer in de EU in de handel mogen worden gebracht, worden aangeboden of worden uitgevoerd.  “Wereldwijd vallen zo’n 30 miljoen mensen ten prooi aan deze onmenselijke vorm van uitbuiting. Dat op zulke schaal dwangarbeid plaatsvindt in de 21e eeuw is aberrant”, zegt vice-eersteminister en minister van…
Persbericht

Europees akkoord onder Belgisch voorzitterschap haalt 28 miljoen platformwerkers uit grijze zone

Vice-eersteminister en minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne zorgde voor een wet omplatformwerkers te beter beschermen in België, die sinds 2023 van kracht is. Dankzij een akkoord op Europees niveau zal de arbeidssituatie voor fietskoeriers nu overal in Europa kunnen verbeteren. Het afgelopen decennium groeit het aantal platformwerkers snel en…
Persbericht

“Nieuwe recordopbrengst dankzij volgehouden inspanning om de strijd tegen sociale fraude op te voeren”

Sociale Inlichtingen-en Opsporingsdienst (SIOD) maakte vandaag de officiële financiële resultaten van de strijd tegen de sociale fraude in 2023 bekend. Het gaat om 385.497.459 euro, wat een stijging inhoudt van 15% (+ € 50.531.309) ten opzichte van 2022. De inbreuken die leidden tot de grootste opbrengsten;·       fraude met socialezekerheidsbijdragen ·       artikel 30bis/30ter (controle op…
Persbericht

Nieuw Europees instrument om voor het anticiperen en managen van grote crisissen

Hoe kunnen we ons wapenen tegen de dreiging van een nieuwe grote crisis? Hoe kunnen we anticiperen op een toekomstige ramp voordat deze zich voltrekt? En hoe kunnen we gezamenlijk reageren wanneer die ons destabiliseert? De coronacrisis en de oorlog in Oekraïne hebben de kwetsbaarheid van onze respons duidelijk aangetoond. De lidstaten namen maatregelen die het vrije verkeer van bepaalde goederen en personen hebben belemmerd. De crisissen van de afgelopen jaren hebben de interne markt…
Persbericht

Belgisch EU-voorzitterschap plaatst stress en burn-out op het werk hoog op de agenda van de volgende Commissie

De opeenvolgende crisissen die we de laatste jaren doormaken, wegen dermate op de mentale veerkracht van de Europese werknemers dat de contouren van een nieuwe crisis op vlak van mentale gezondheid zich aftekenen. ·       Bijna de helft van de Europese werknemers ervaart stress op het werk, en dat vormt de oorzaak van ongeveer de helft van het aantal ziektedagen. ·       44% geeft aan dat de stress op…
Persbericht

Sekswerkers krijgen eindelijk de bescherming van een arbeidscontract

De ministerraad zet het licht op groen voor een betere bescherming van sekswerkers. Het vooruitstrevend wetsontwerp, uitgewerkt in samenwerking met het kabinet Sociale Zaken en Justitie, werd goedgekeurd in tweede lezing. Het zal sekswerkers in staat stellen om onveilige situaties en een precair bestaan te vermijden. Zonder moreel oordeel ­- iedereen heeft het recht op een waardig bestaan. Dankzij dit wetsontwerp zullen sekswerkers een arbeidsovereenkomst kunnen sluiten, net als elke…
Persbericht

Niet-bewerkte voeding en huismerken goedkoper in België dan in de buurlanden

Minister van Economie Pierre-Yves Dermagne verzocht het Prijzenobservatorium in 2022 om een studie te doen naar de prijsverschillen in voeding tussen België en de buurlanden.  Pierre-Yves Dermagne wil zo de oorzaken blootleggen van prijsverschillen in de supermarkten, onder de druk van een context met inflatie en opeenvolgende crisissen. Uit de studie kunnen enkele belangrijke conclusies worden getrokken: onbewerkte producten en producten van huismerken zijn goedkoper in België…

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.